Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

controller, consultant

controller, consultant

Werkervaring interimmanager


Big four accountantskantoor
1997-1998: assistent
1999: senior-assistent
2000-2001: controleleider
2002: aspirant manager audit
Gespecialiseerd in de bedrijfstak Overheid / Non-profit Audit cliënten:
- Gemeenten (inwoneraantal van 7.000 tot 150.000)
- Waterleidingbedrijf (omzet circa € 30 mln)
- Organisatie voor Ontwikkelingshulp
- Scholen voor Voortgezet Onderwijs
- Recreatieschappen
- Diverse stichtingen variërend in omvang en beleidsterreinen

Gedetacheerd als:
- Sectorcontroller Grondbedrijf middelgrote gemeente
- Interim-controller Gemeentelijk samenwerkingsverband
- Begeleider Werkgroep Programmabegroting Veiligheidsregio
Vanaf najaar 2004 in de rol van manager tevens belast met de aansturing van afdeling Management Support (circa 12 FTE).

2006 - heden Controller gemeentelijk samenwerkingsverband (16 uur per week)
- Aansturen financiële administratie
- Verantwoordelijk voor Planning & Controlcyclus, Administratieve Organisatie en Interne Controle, Rechtmatigheid
- Adviseur van directeur, MT, Portefeuillehouders Financiën en Dagelijks Bestuur

2006 -heden
Raadsadviseur en plv. griffier 100.000 + gemeente(26 uur per week)
- Begeleiden Planning en Controlcyclus vanuit de gemeenteraad
- Secretaris commissie Begroting en Verantwoording
- Secretaris Fractievoorzittersoverleg
- Secretaris Onderzoekscommissie
- Secretaris bij reguliere commissievergadering op terrein van Algemeen Bestuur, Veiligheid, Financiën, Grondexploitatie, Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen etc.
- Ondersteuning van raadsleden (adviesvragen, initiatiefvoorstellen, moties en amendementen)
- Bewaken van rol- en bevoegdhedenverdeling tussen college en raad

2008 Per 1 februari 2008 mijn dienstverband bij het Gemeentelijk samenwerkingsverband beëindigd. Met ingang van 1 februari 2008 zelfstandig gevestigd (16 uur per week).

Advies – en projectervaring
- Implementatie financiële systemen
- Advisering/projectleider Organisatieverbetertrajecten
- Implementatie BTW compensatiefonds bij enkele gemeenten
- Advisering bij bezuinigingsoperaties
- Implementatie productenbegroting
- Optimaliseren Planning & Control instrumentarium bij gemeenten
- Advisering inzake gemeentelijke verordening 212, 213, 213a
- Advisering inzake rechtmatigheidsonderzoeken bij gemeenten
- Uitvoeren benchmarks
- Advisering Administratieve Organisatie afdeling Grondzaken bij middelgrote gemeente
- Begeleiding opzet programma/productenbegroting Veiligheidsregio inclusief definiëring prestatie-indicatoren, samenvoeging enkelvoudige begrotingen van deelnemers en voorbereiden bestuurlijke besluitvorming.
- Advisering over en implementatie van financiële kaders (waardering en resultaatbepaling) grondexploitatie middelgrote gemeente inclusief presentatie aan MT, college en raadscommissie
- Projectleider/financieel adviseur verzelfstandiging onderwijsbegeleidingsdienst, inclusief voorbereiding bestuurlijke besluitvorming
- Implementatie projectadministratie bodemsanering bij provinciale overheid.


Opleiding interimmanager

Opleidingen
2002-2007
Permanente Educatie op vakgebied accountancy
Cursus Algemene Wet Bestuursrecht

1997-2002
Nivra-Nijenrode te Breukelen Doctoraal en Postdoctoraal- Accountancy Hoofdvakken: Externe Verslaggeving, Administratieve Organisatie, Leer van de Accountantscontrole. Doctoraalscriptie: kostenverdeling bij gemeentelijke overheden
1993 – 1997
HEAO – Accountancy te Zwolle. RA- variant
1987 – 1993
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs te Amersfoort Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Economie I, Economie II, Aardrijkskunde, Geschiedenis


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, integer, gericht op samenwerking, resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: