Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

strategisch en bedrijfskundig beleidsadviseur

strategisch en bedrijfskundig beleidsadviseur

Werkervaring interimmanager

Onafhankelijk adviseur, interim-manager, onderzoeker vanaf 2000
• Opdrachten met name voor gemeenten, andere overheden, non-profit organisaties en rekenkamers.
• Breed georiënteerd op diverse beleidsterreinen, bedrijfsvoering, financiën en bestuurlijke processen.
• Inzichtelijk maken van ingewikkelde (financiële) projecten en processen
• Probleemoplosser, trekker van verbeteringstrajecten
• Coachend als leidinggevende.
• Strategische en politieke advisering
• Sterk analytisch vermogen
• goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid
• Ruime kennis en ervaring met overheidsfinanciën (BBV, planning & control cyclus, rechtmatigheid)
• Inhoudelijke kennis van afvalmanagement, grondbeleid, milieubeleid, beheer openbare ruimte

Enkele uitgevoerde interim-opdrachten financiën
• Coördinator / strategisch adviseur financiën Meppel 2008
• Projectleider verbetering financiële processen, Meppel 2007
• Hoofd financieel beleid gemeente Weststellingwerf 2005
• Hoofd Middelen, gemeente Amerongen 2003
• Hoofd Middelen gemeente Borculo 2002
• Regisseur/ coördinator afvalbeleid Deventer, 2001 en 2003

Taken:
• leiding geven, coachen medewerkers, verbeteren sturing & beheersing, strategische advisering.
• opschonen reserves, realiseren bezuinigingen, contractbeheer, inzichtelijk maken administratieve organisatie, kaderstelling op hoofdlijnen, opstellen programmabegroting, programmarekening, etc.

Enkele overige uitgevoerde opdrachten
 opstellen strategische nota’s (collegeprogramma, kadernota, kaders grondbeleid)
 opstellen strategisch beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen (2008)
 onderzoek verzelfstandiging gemeentelijke reinigingsdienst (2008)
 onderzoek landelijk calculatiemodel zwerfvuilkosten (Senternovem, 2007)
 ontwikkelen actieplan afval Apeldoorn, inclusief financiële doorlichting (2006)
 onderzoek benchmark begroting gemeentebreed (2005)
 begeleiden landelijke benchmark afvalscheiding voor SenterNovem (2005 tm 2008)
 opstellen beleid en uitvoeringsplan financiële rechtmatigheid gemeente (2005)
 opstellen programmabegrotingen 2005 tm 2007 Gemeenschappelijke Regeling GHOR
 begeleiden workshops over financieel inzicht riolering, afval, grondexploitaties
 advies transparante kostentoerekening
 opstellen beleidsplannen: grondbeleid, milieubeleid, beheer openbare ruimte
 projecten afvalmanagement voor lokaal bestuur in Estland, Bangladesh, Bolivia en Sri Lanka
 advisering bij reorganisatie gemeentelijk ingenieursbureau
 financiële beoordeling grote investeringsprojecten en contracten.
 vormgeven contractrelatie tussen gemeente en verzelfstandigd afvalbedrijf (enkele grote gemeenten)

Enkele uitgevoerde rekenkameronderzoeken vanuit eigen bureau
 onderzoek afvalkosten ’s Hertogenbosch (2009)
 onderzoek grondbeleid Bolsward (2008)
 onderzoek afhandeling meldingen/klachten Wûnseradiel (2007)
 onderzoek privatisering sportaccommodaties Weststellingwerf (2007)
 onderzoek kadernota Ooststellingwerf (2006/2007)
 onderzoek en analyse naar jaarstukken provincie Gelderland (2006)
Lid rekenkamer Arnhem (tot 2005) en Kampen (vanaf 2005) en gezamenlijke rekenkamer Leeuwarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel en Ferwerderadiel (vanaf 2005)
• opzetten structuur rekenkamercommissie met beleidsvisie
• onderzoek naar oorzaak faillissement gesubsidieerde reïntegratiestichting
• onderzoek naar kosten(beheersing) van intern en extern personeel Arnhem
• onderzoek jaarverslag en jaarrekening Arnhem
• onderzoek naar doelmatigheid subsidiebeleid Arnhem
• onderzoek naar sturingsmogelijkheden programmabegroting + nazorgonderzoek Kampen
• onderzoek naar afhandeling bezwaarschriften Kampen
• onderzoek publiek-private samenwerking Kampen
• onderzoek bezuinigingen en loonsom Kampen
• onderzoek naar resultaten verzelfstandiging onderwijsbureau Leeuwarderadeel / Het Bildt
• onderzoek sturing personeelskosten Leeuwarderadeel/Het Bildt
• onderzoek intergemeentelijke sociale dienst NW Fryslân
• onderzoek gebruiksvergunningen

Clustercoördinator/beleidsregisseur afval en stadsreiniging, gemeente Arnhem, 1997- sept 2000
• leiding geven aan team, opzetten regieorganisatie, coaching medewerkers
• sturing op beleid en uitvoering, opzetten relatie opdrachtgever-opdrachtnemer afrekenbare prestatiecontracten met eerste verzelfstandigde afvalinzamelbedrijf, realisatie van forse besparingen en oplossen van grote financiële knelpunten.
• begeleiding/ advisering bij verkoop gemeentelijke verbrandingsinstallatie (jaaromzet € 50 miljoen)

beleidsmedewerker afvalbeleid Regio Arnhem-sector Milieu (1994-1996)
• financiële en inhoudelijke benchmarking tussen gemeenten; projectleider diftar-project in zeven Betuwse gemeenten; begeleiden projecten afvalpreventie

vroegere functies (1990-1994)
• onderzoeker KEMA- Milieu: onderzoek naar koelwaterstroming bij elektriciteitscentrales, 1994
• leraar wiskunde Havo-VWO, 1991-1993
projectleider informatica-onderwijs Middelbare Technische School, Paramaribo Suriname 1990


Opleiding interimmanager

Diverse management trainingen/ congressen
• over afvalmanagement, dualisme, gemeentefinanciën (BBV),planning & control, rekenkameronderzoeken
• training communicatieve en leidinggevende vaardigheden
• opleiding bedrijfsmatig management (Bestuursacademie): planning&control, coaching, management

Postdoctoraal: universiteit van Amsterdam, Master of Environmental Management, 1993 1994

Universiteit van Groningen, ir-opleiding Technische Mechanica, 1983 1989

Middelbare school: Gymnasium bèta, 1977-1983


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vaardigheden
· Managen van processen, vooral gericht op verbetering en beleidsmatige en financiële sturing. Ervaring met complexe politieke (keuze)processen en met reorganisaties.
· Coachen en enthousiasmeren van medewerkers in verbetertrajecten. Draagvlak creëren voor veranderingen. People-manager
· Praktisch ingesteld: sterk in het vinden van oplossingen om de strategie te vertalen naar de praktische uitvoering.
· Gedegen rekenaar. Kan goed resultaatcijfers beoordelen, kan snel inschatten of de administratie daarachter deugt en kan snel een (management) analyse maken en vertalen naar overzichtelijke Management Informatie. Goed bekend met de (on)mogelijkheden van financiële administraties, de planning en control-cyclus (begroting, tussenrapportages, jaarrekening, investeringen, kengetallen) en de bijbehorende sturingsinstrumenten.
· Kan heldere en overzichtelijke stukken schrijven.
· Ruime ervaring met de werkwijze van gemeentelijke organisaties, maar ook met de werkwijze, wensen en ideeën vanuit de gemeenteraad en het college.

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits: goed
Frans: redelijk
Spaans, Portugees, Roemeens: enigszins

Overig

Ik vind het vooral leuk om steeds nieuwe dingen te doen. Dat prikkelt mijn creativiteit.
Ik werk nu aan nieuw concept om cijfers toegankelijker te maken voor bestuurders en niet-financiële mensen.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: