Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manger

interim manger

Werkervaring interimmanager

Specificatie werkervaringen:

Eigen onderneming: (2006 – heden)
Doorlopende en kleinere opdrachten:

•Organiseren en uitvoering van teambuilding dagen (2006, 2007 en 2008)
•Workshops familieopstellingen organiseren (2006 en 2008)
•Coachen van medewerkers in conflictsituaties (2008, 2009, 2010)
•Individuele coachingstrajecten bij (dreigende) burn out (2008, 2009, 2010)
•Organiseren van een kunstveiling t.g.v. jubileum kunstenaar (2009)
.Individueel begeleiden van jonge mensen met (school)loopbaan vragen (2009)
•Advisering bij productontwikkeling (2009, 2010)
•Ondersteunende begeleiding in zeer complexe gezinssituatie (2009, 2010)

Interim teamleider van zes sociowoningen
Febr. 2010 – jan. 2011 Gemiddeld 3 dagen per week
Op dit moment ben ik tijdelijk werkzaam als teamleider van zes socio-woningen waar volwassen mensen wonen die naast hun auditieve beperking ook autistisch zijn en een verstandelijke beperking hebben. Ik geef hier leiding aan zes kleine teams van elk ongeveer 7 personen. Vanwege een grote landelijke fusie begin dit jaar en een daaruit voortvloeiende interne reorganisatie zullen deze teams in januari 2011 worden opgenomen in de nieuwe organisatiestructuur.

De veranderingen in de organisatie vragen een andere manier van werken. Met name voor de ouder wordende medewerkers met een vaak erg lang dienstverband is het verschil tussen het dagelijks functioneren en de huidige functieprofielen groot. Taken, bevoegdheden en vooral zienswijze dienen te worden aangepast. Wijziging in bedrijfsvoering en een nieuwe kijk op zorg voor de cliënten zijn daarom mijn belangrijkste taken. Naast de dagelijkse leiding van de teams ben ik ook betrokken bij de ontwikkeling van de bouw van nieuwe woningen voor de doelgroep. Wettelijk vertegenwoordigers worden waar mogelijk in alle processen betrokken en geïnformeerd.

Freelance docent lezen en schrijven
Jan. 2010 – april 2010 Gemiddeld 4 uur per week
Als freelance docent was ik tijdelijk werkzaam voor een grote organisatie in de zorg voor mensen met een beperking wegens het plotseling wegvallen van een taaldocent. Hier verzorgde ik lessen in lezen en schrijven voor mensen met een licht verstandelijke handicap. Het betrof een kleine maar zeer diverse groep leerlingen, die elk hun eigen aanpak en lesstof nodig hebben om optimaal te kunnen leren. Differentiatie en zorgvuldige afstemming is hierin erg belangrijk gebleken.

Interim management team uitvaartverzorging
Nov. 2008 – juni 2009 Gemiddeld 3 dagen per week
Tot begin juni 2009 ben ik gedurende 24 uur per week werkzaam geweest als interim manager in de uitvaartverzorging. Hier had ik de dagelijkse leiding over een team van 28 personen. Het betrof voornamelijk zeer zelfstandig werkende HBO krachten die afstemming en samenwerking als lastig konden ervaren. Als coachend leider heb ik in dit team vooral gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen in de organisatie en in elkaar en in het onderling afstemmen van de werkwijze zodat een betere samenwerking mogelijk werd. Ook de service naar en afstemming met de klanten om zo de klanttevredenheid te verhogen had in deze periode alle aandacht.

Interim management team uitvaartverzorging
Dec. 2007 – Sept. 2008 Gemiddeld 3 dagen per week
In deze periode gaf ik als interim manager leiding aan een team van 22 uitvaartverzorgers, uitvaartleiders en algemeen medewerkers. Naast de focus op samenwerking en ontwikkeling van het team bestond mijn werk uit het vertalen van strategische kaders naar tactische en operationele handelingen. Hierbij had ik de verantwoordelijkheid voor de begroting, maakte ik met de medewerkers resultaat gerichte afspraken en voerde ik beoordelingsgesprekken.

Interim management team uitvaartcentrum
Dec. 2007 – februari 2008 Gemiddeld 2 dagen per week
Naast de verantwoording over de uitvaartverzorging kreeg ik al snel ook de tijdelijke leiding over het naastgelegen uitvaartcentrum. Doel was de samenwerking tussen beide teams te verbeteren en organisatiewijzigingen door te voeren.

Interim management teams uitvaartverzorging
Juni 2008 – Sept. 2008 Gemiddeld 2 dagen per week
Wegens langdurige afwezigheid van beide districtmanagers uit de aanpalende districten had ik in de zomermaanden de dagelijkse leiding over drie teams uitvaartverzorging. In totaal dus over ongeveer 60 medewerkers

Team coachen
Dec. 2006 – Sept. 2007 Gemiddeld 2 dagen per week
Na een observatieperiode van enkele weken heb ik voor een grote uitvaartonderneming een rapport geschreven over de gang van zaken binnen een team uitvaartverzorgers. Naar aanleiding van dit rapport is mij gevraagd dit team in een verandertraject te coachen naar een betere onderlinge samenwerking en meer afstemming met het hoofdkantoor


Teamleider Schoolmaatschappelijk Werk (2005 – 2007)
Het School Maatschappelijk Werk (SMW) was tot juni 2005 onder gebracht bij de Jeugdzorg. Vanwege beleidsverandering en verschuiving in financiering moest deze dienst, inclusief het personeel, worden overgenomen door het algemeen maatschappelijk werk. Vanuit deze nieuwe situatie moesten de contacten met de scholen in de regio, met het Voortgezet Onderwijs en met alle andere samenwerkingspartners opnieuw worden vormgegeven.

Deze overgang van taken en personeel heb ik vanuit mijn functie mogen begeleiden. Een belangrijke taak naast het leiding geven was inhoudelijke werkbegeleiding van de schoolmaatschappelijk werkers, waarbij de zorg voor de leerlingen centraal stond.

Manager kinderopvang (2001 – 2005)
De afdeling kinderopvang van een grote thuiszorgorganisatie telde 5 kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar met in totaal 184 kindplaatsen. In mijn functie gaf ik direct leiding aan 5 locatiemanagers en 2 administratieve krachten en indirect aan de vijf teams met in totaal 75 groepsleidsters, 3 groepshulpen en 5 invalkrachten.

De kinderopvang stond in 2001 binnen deze organisatie nog in de kinderschoenen. Er werd in drie enigszins verouderde dagverblijven opvang geboden en er waren twee nieuwe locaties in aanbouw. Mijn taak was deze afdeling van de thuiszorg om te vormen tot een volwaardige en zelfstandige kinderopvang die aan alle eisen van de tijd voldeed.

Als schakel tussen de Thuiszorg organisatie en de, toch wel wat bedrijfsvreemde, afdeling kinderopvang volgde ik alle landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen en adviseerde ik de Raad van Bestuur. De kinderopvang had een eigen CAO, maandsalarissen in plaats van de binnen de Thuiszorg gebruikelijke periode salarissen, een andere werkgeversvereniging en afwijkende wet~en regelgeving.

Vanuit de destijds nieuwe wet op de kinderopvang gaf ik vorm aan de hernieuwde en verzwaarde inspraak door de ouders in de oudercommissies. Verder verzorgde ik de in~ en externe contacten (ook met de werkgeversvereniging), voerde ik poortwachter~ en functioneringsgesprekken en was ik bezig met het vernieuwen van het pedagogische beleid. Verder heb ik de HKZ certificering geïnitieerd en praktisch afgerond.

Interim manager kinderopvang (2000)
In deze functie was ik als regiomanager verantwoordelijk voor het leiden van 8 zogenaamde units kinderopvang, die elk werden geleid door een unithoofd. In een unit zijn per wijk de drie verschillende werkvormen in de kinderopvang ondergebracht, te weten kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen tot 13 jaar ( in voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse varianten) en één of meer peuterspeelzalen. In elke unit waren onderleiding van het unithoofd zo’n 20 tot 25 medewerkers werkzaam.

Dit jaar stond voor alle onderdelen van deze organisatie in het teken van HKZ certificering. Als één van de eerste grote kinderopvang organisaties ontving deze organisatie in december 2000 het HKZ keurmerk. Het uitwerken, invoeren en vooral implementeren van alle procedures en protocollen was een belangrijk deel van mijn taak.

Coördinerend Begeleider Activiteitencentrum LG - MG (1988 – 1997)
In deze baan ben ik aanvankelijk aangesteld om een nieuwe groep op te zetten voor meervoudig gehandicapten. Het betrof een groep jongeren in de opvang voor mensen met een lichamelijke handicap. Als coördinerend begeleidster had ik de leiding over de groep begeleiders die met de meervoudig gehandicapte jongeren werkten. Tevens gaf ik leiding aan medewerkers die de educatieve activiteiten binnen het activiteitencentrum verzorgden.

In de loop van de jaren zijn er op het activiteitencentrum veel nieuwe doelgroepen gekomen die elk hun specifieke aandacht vroegen. Werken met blinden, doven en mensen met NAH vraagt vaak een andere communicatie dan werken met andere groepen in de LG sector. Door de diversiteit van de ziektebeelden was flexibiliteit, maatmerk en gedegen kennis van de achtergronden onontbeerlijk. Ook had ik vanuit mijn functie veel multidisciplinair overleg, zowel intern met deskundigen als extern met woonvoorzieningen, ouders/verzorgers en met behandelaars.

Vanuit de diversiteit werden ook nieuwe mogelijkheden voor dagbesteding gezocht. Naast het zoeken van geschikte arbeidsplaatsen waar mogelijk creëerden wij ook arbeid op maat door bijvoorbeeld een winkel in het AC, een restaurant in samenwerking met andere instellingen en een zorgboerderij. In die tijd ontstonden zorgplannen, begeleidingsplannen en werden heel voorzichtig de eerste PGB’s toegekend. Het verkrijgen van voldoende mensen en middelen voor de vernieuwende activiteiten was destijds een grote uitdaging.

Interim coördinator Bureau Woonservice (1993)
Tijdens mijn baan als coördinerend begeleider op het activiteitencentrum ben ik voor een periode van 9 maanden gedetacheerd naar Bureau Woonservice. Dit, destijds experimentele, project voor ambulante woonbegeleiding aan mensen met een handicap richtte zich vooral op het leveren van zorg op maat. Ik heb hier de zwangerschapsvervanging van zowel de algemeen manager als van de zorgcoördinator op me genomen.
Het aansturen van het ambulante team, het verzorgen van de intakes en het onderhouden van contacten en initiëren van vele netwerkcontacten waren hierin mijn voornaamste taken

Groepsleidster Dagverblijf Voor Ouderen VG (1984 – 1988)
In deze functie was ik belast met het opstarten en vervolgens ook draaien van een groep met meervoudig gehandicapte ouderen in een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten. Omdat ik was opgeleid als onderwijzeres heb ik tijdens deze baan de Verdere Scholing In Dienstverband (VSID-DVO) gevolgd, zodat ik als volledig gediplomeerd groepsleidster kon werken met mensen met een verstandelijke handicap. Deze scholing was speciaal bedoeld voor mensen die geen verpleegkundige achtergrond hadden en wel verpleeg technische of verzorgende handelingen moesten verrichten en achtergronden van diverse handicaps moesten leren kennen.

Leerkracht basisonderwijs (1983 – 1984 – 1998)
Deze functie heb ik met een grote tussenpose uitgeoefend. Dit deed ik als invalkracht op verschillende scholen. Ik heb voornamelijk gewerkt in klassen de bovenbouw van het basisonderwijs. Als invalkracht gaf ik les in alle basisschool vakken en was ik tevens belast met het uitvoeren van leerling volgsystemen, het volgen van Cito-toetsen en contacten met de Onderwijs Begeleiding Dienst.

Opleiding interimmanager

Opleidingen
HAVO diploma behaald mei 1980
Pedagogische Academie diploma behaald mei 1983
VSID-DVO diploma behaald mei 1988
Management leidinggevenden diploma behaald okt. 1995
Managementopleiding ITIP schooljaar 2002 – 2003
Opleiding Toegepaste kalenderjaren 2004-2005
Integrale Psychologie

Bijscholingen
Cursus neurologie interne bijscholing 1990
Cursus NAH certificaat juni 1992
Communicatie en hersenletsel scholingsweekeind 1994
Cursus Levend Werk ITIP scholingsjaar 1999
Cursus Word en Exel certificaat juni 2000
Cursus coachend leiderschap Schouten en Nelissen 2001
Functioneringsgesprekken Schouten en Nelissen 2004
Cursus NGT AB1 certificaat juli 2010

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Betrokken, evenwichtig, empatisch, integer, ondernemend, communicatief vaardig, dienend.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: