Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim en crisis manager

interim en crisis manager

Werkervaring interimmanager

Recent:

2005- december 2007 PsyQ Haaglanden - Parnassia/ Bavogroep – tijdelijk dienstverband
Circuitmanager Bedrijfsvoering. Lid Directie Management Team. Circuitmanagement 12 fte (6 afdelingen / klinieken) Leidinggevend 300 fte.
Strategische en tactische leiding in ontwikkelorganisatie. Verantwoordelijk voor financiële resultaten, bedrijfsmatige ontwikkeling, marktpositie en programma ontwikkeling van drie ambulante psycho - medische programma’s, een ambulante polikliniek en twee intramurale klinieken voor crisisopname. Speerpunten: financieel gezond maken programma’s, optimaliseren bedrijfsvoering. Diverse reorganisaties waaronder afbouwen herziening programma aanbod en organisatie structuur, samenvoeging twee intramurale klinieken, afbouw kliniek voor intramurale crisisinterventie. Resultaten: gezonde financiële resultaten en bedrijfsvoering, reorganisatie en nieuwe ontwikkelingen ingezet.

2007-heden Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT)
Directeur. 3 dagen per week. Raad van Toezichtmodel. Strategische leiding deelnemende Traumacentra.
Initiatiefnemer en oprichter. Vijf aangesloten GGZ Instellingen met Top Referente Trauma Centra (TRTC) Uitbreiding in 2008 naar circa tien TRTC. Strategisch beleid Stichting en dagelijkse leiding bureau, diverse Commissies en Raden. Speerpunten: strategie en beleid t.a.v. toekomstige ontwikkelingen, financieringsstructuur (ziektekostenverzekeraars, GGZ Nederland, VWS), overheidbeïnvloeding, selectie en toelatingseisen deelnemende instellingen, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en richtlijnontwikkeling, kenniscentrum. Nationaal en internationaal relatienetwerk. Resultaat: Nieuwe behandelklinieken en behandelprogramma,s, en Top Referente Zorg in de GGZ.

Interim-management – sinds 1992

Interim-manager
Interim-manager met advieservaring. Verandermanager, innovatie management, dagelijkse leiding, organisatie kanteling, fusie en samenwerkingstrajecten, bedrijfsvoeringvraagstukken.

Opdrachtgevers
Universiteit, Sociale dienst, Welzijnsinstellingen, Zorginstellingen intra- en extra muraal AGZ en GGZ, Koepelorganisatie Zorgsector, Rijnmanagement, Prismant Interim-management

Erasmus Universiteit
Interim-management. Faculteit Economie. Interim-management bij bureau faculteitsondersteuning. 30 fte, 120 samenwerkend. Langdurige personele en bedrijfsmatige problematiek. Organisatie onderdeel geherstructureerd (structuur, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) Internationalisering opgezet. Management informatie en servicebeleid en interne samenwerking geoptimaliseerd. Bestuurlijke inbedding verbeterd. SLA met aanpalende afdelingen ontwikkeld en afgesloten.

Sociale Dienst Interim-management. Debiteuren afdeling. Dagelijkse leiding en doorvoeren verandering. Organisatie onderdeel (110 fte), langdurige personele problematiek, conflicten met directie, districten en rechtelijke macht. Chronische achterstanden, onderproductie, ontbreken managementinformatie en sturingscapaciteit, fouten in de uitvoering. Organisatie kanteling naar dienstverlening ingezet. Van elf integrale teams naar drie outputgerichte teams. Organisatie inrichting, management en overlegstructuur herzien. Nieuw functiegebouw en opleidingsbeleid. Processturing met prestatie indicatoren, input- en output meting ingevoerd. Nieuw ICT systeem. Taken afgestoten, reële bezetting gerealiseerd – caseload berekening, reductie naar 45 fte. Incassoachterstanden ingehaald, processen geoptimaliseerd, incassosystematiek verscherpt, interne en externe samenwerking verbeterd. Overleg met Directie en ondernemingsraad.

Zorgsector Enkele opdrachten in de sfeer van interim-management, verandermanagement en strategisch en organisatie advies.
• Crisismanagement in fusietraject bij afdeling van een RIAGG (MFE) bij conflicten binnen de afdeling, de directie en de omgeving. Dagelijkse leiding en doorvoeren verandering, lid MT. Hoog ziekteverzuim. Ontbreken beleid, sturing en verantwoording. Lage productie. Conflicten interne en extern geslecht. Herziening taakstelling, proces naar programmatisch werken ingezet alsmede productienormen en outputsturing ingesteld. Herziening afdelingsstructuur, taken,verantwoordelijkheden en bevoegdheden, interne positionering (MFE) en externe samenwerking (keten).
• Interim adjunct Directeur Integraal Kanker Instituut (60 fte) Organisatie geconfronteerd met dreigende opheffing. Kanteling organisatie van functie gericht naar cliënt gericht met het oog op mogelijke commercialisering. Behoudende organisatie met breed traditioneel politiek relatienetwerk en grote financiële belangen. Herdefiniëren kerntaken, organisatie en managementstructuur herzien (project/ matrix organisatie), taken, verantwoordelijkheden, nieuw functie gebouw, opleidingsbeleid. Tegelijkertijd wijziging in taakstelling begeleid door ontwikkelen en (doen) uitvoeren van pilot integrale zorgprogrammering oncologie patiënten in ziekenhuisregio (intra-extramuraal).
• Interim-management. Projectbureau Raden van Bestuur fuserende instellingen GGZ intra- en extra muraal. Organisatorische, financiële, en bedrijfsmatige opzet fusiebureau. Advisering RvB over juridische en organisatorische vormgeving en financiële dekking van de fusieorganisatie van de vier betrokken partijen. Optimaliseren samenwerking op experimentele projecten en samenwerkingsarrangementen (o.a. projectmatige aanpak, bedrijfsvoering, sturing en management informatie op zorgvernieuwingsprojecten).
• Interim-management. Koepelorganisatie voor Natuurlijke Geneeswijzen: Hoofdbestuur fuserende beroepsorganisaties. Subsidieverstrekker VWS. Registratie Instituut Alternatieve Geneeswijzen (SRBAG) conform BIG normen opgezet (toelatingseisen, juridisch en organisatorisch kader) Complex traject, 13 fusiepartners, uiteenlopende belangen, geen inbedding in landelijke reguliere (advies) organen.
• Strategische advies. Diverse keren advies over hulpverleningsaanbod en positionering zorgaanbod en externe positionering binnen de verzorgingsregio in de GGZ en Thuiszorg, veelal in fusie situaties.
• Organisatieadvies. Diverse keren advies bij bedrijfsvoeringvraagstukken. Uitvoeren onderzoek en uitbrengen advies m.b.t. een besturingsmodel voor integraal management, planning & control cyclus, budgetbewaking, managementinformatie, personele consequenties (taken, verantwoordelijkheden,bevoegdheden, functie gebouw, opleidingsbeleid)

Welzijnsorganisaties Enkele opdrachten in de sfeer van strategisch en bedrijfskundig advies.
• Strategisch advies. Landelijke Hulpverleningsinstelling met 15 decentrale vestigingen. Aanleiding: dreigende verliezen. Opstellen advies voor bedrijfsvoeringactiviteiten bij verzelfstandiging en commercialisering: vervangen directiestructuur, ontwikkelen nieuwe commerciële producten en marktstrategie.
• Bedrijfsvoeringadvies. Lage productie, ontbreken inzicht in bedrijfsvoering, ontbreken beleid, weerstand tegen verandering bij grote Welzijnsorganisatie. Organisatie doorlichting. Op basis advies wijzigingen in kerntaken, beleid en uitvoering en positionering van de organisatie doorgevoerd.


Maatschappelijk ondernemen
GGZ. Kwartiermaker onderzoek naar oprichten van een Kenniscentrum voor Chronische Traumatisering, waarbij verschillende partijen uit de GGZ, Jeugdzorg, Justitie, Overheid, Ziektekostenverzekeraars, Patiënten organisaties en Universiteiten betrokken zijn: onderzoek, advies (scenario,s) en partijen bijeenbrengen.

Masterclasses psychodynamica en organisatie vraagstukken
Masterclasses. Psychodynamica en Organisatie Verandering vanuit Bedrijfskundig en Psychodynamische perspectief voor (interim) managers. Lezingen cyclus voor interim-managers door toonaangevende sprekers uit de GGZ / Advies sector.

Diverse coaching en schaduw management opdrachten


Interim-manager en adviseur bij adviesbureaus in de Publieke sector (Rijnconsult BV , Ordina Management Consultancy)

Opdrachtgevers Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Instellingen, Reclassering Nederland, Koepelorganisatie Ziekenhuissector, Gemeente, Sociale Dienst, Ziekenhuizen, Belastingdienst, Waterschappen, Ministerie van VROM (Inspectie).

Zorgsector Enkele opdrachten in de sfeer van verandermanagement, bedrijfsvoering en organisatieadvies:
• Schaduwmanagement Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ad interim. Begeleiding bestuurlijke herpositionering NVZ naar ‘ziekenhuis als ondernemer’, kantelingproces bureau naar dienstverlening op ondernemerschap, bedrijfsvoering en (in/externe) verantwoording aangesloten ziekenhuizen.
• Crisismanagement in ziekenhuis bij sterk oplopende conflicten bij experimenteel systeemontwikkelingtraject in kader bedrijfsvoeringtraject op zorgprogrammering, integrale samenwerking, DBC en Dashboard – ICT ontwikkeling. Zwaarwegende politieke, financiële en commerciële belangen. Quick Scan,rapportage en vervolgadvies leidend tot oplossing en herziening traject.

Ministerie van Justitie en Dienst Justitiële Instellingen
Enkele opdrachten in de sfeer van crisismanagement, verandermanagement, doorlichting bedrijfsprocessen, fusiebegeleiding en organisatie inrichting:
• Schaduwmanagement onder politieke druk realiseren forse organisatiekanteling Reclassering Nederland naar cliënt gerichte diagnostiek en behandeling. Advisering over veranderkundige en bedrijfsmatige (oa. Bedrijfsvoering, ICT ontwikkeling, HRM, communicatie, samenwerking tussen drie reclasseringsorganisaties, afstemming met gevangeniswezen) .
• Managementadvies. Doorlichting organisatie Jeugdinrichting bij managementcrisis (ontslag management, conflict OR, geweldsincidenten, hoog ziekte verzuim ea). Quick Scan, advies management. Resulteerde in tijdelijke gedeeltelijke sluiting, herziening managementstructuur en positionering medewerkers (mn staf).
• Verandermanagement in project bij verzelfstandigingoperatie en organisatie kanteling Directie Bestuurszaken met interne en externe conflicten. In eerste instantie herziening project. Vervolgens bedrijfsvoering optimaliseren: kanteling naar procesmatig werken, integraal management, resultaatsturing. Nieuw besturingsmodel ingevoerd met oriëntatie op stakeholders (afnemers). Sturing op processen en output (prestatie incatoren en normen), inrichten P&C cyclus, aanzet voor Dashboard. Advies inzake organisatie inrichting.
• Crisismanagement bij ICT organisatie Ministerie bij hoog oplopende conflicten en grote financiële en politieke belangen. Herinrichten projectorganisatie, gerezen juridische conflicten en financiële gevolgen afstemmen op SG niveau.
• Fusie begeleiding Organisatie en Formatie rapport opgesteld voor fusie tussen drie Penitentiaire Inrichtingen, inclusief implementatieplan (missie, strategie, organisatie inrichting, besturing, taken en verantwoordelijkheden, management- en overlegstructuur). Fusie is doorgevoerd, de reorganisatie is geleidelijk ingevoerd.
• Organisatieadvies. Ontwerp organisatie - en functiestructuur Decentrale Inkoop: inrichting, besturing, formatie, procesgang. Onderzoek, opstellen organisatie en formatie rapport (ontwerp). Rapport is geaccepteerd door DJI en wordt ingevoerd.
• Organisatieadvies. Inrichting bedrijfsvoering Arbeidsbedrijf op procesgang, bedrijfsvoering, taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden, management - en overlegstructuur, verantwoordingsstructuur, P&C, managementinformatie.
• Projectmanagement. Dienst Justitiële Instellingen: Herziening Financiële en vervolgens Personele functie in kader organisatie kanteling, inrichten resultaatsturing en integraal management hoger management en ondersteunende diensten (samenvoegen afdelingen bij fusie instellingen). Ontwerp Model: HRM en FEZ functie op integrale procesmatige aanpak, gericht op dienstverlening (afnemers). Specifiek op optimaliseren procesgang, samenwerking, organisatie inrichting, functiegebouw, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opleiding, besturing en managementinformatie. Vervolgtraject in negen Penitentiaire Inrichtingen. Na organisatiedoorlichting (quickscan) opstellen Projectplan veranderaanpak en coachen inrichtingen bij doorvoeren.
• Bedrijfsvoeringadvies in afrondingsfase modelontwerp Outputsturing en integraal management. Advisering projectteam op Departementaal niveau m.b.t. Implementatie outputsturing, integraal management en inrichten Dashboard decentraal - centraal in justitiële inrichtingen.
• Coaching hoger management bij managementvraagstukken.

Uitvoeringsorganisaties en lagere overheden
Enkele opdrachten in de sfeer van verandermanagement, onderzoek strategisch en organisatie advies
• Interimmanagement Belastingdienst afdeling systeemarchitecten (60 fte) lid Managementteam. Organisatie kanteling van functiegericht naar sterkere interne dienstverlening. Hoofd - en subprocessen benoemen, conform herziening organisatie-inrichting (afdelingsstructuur - project/matrix), management - en overlegstructuur. Nieuw functiegebouw, taken en bevoegdheden, opleidingsprogramma. Veranderplan, formatie - en opleidingsplan. Overleg met de Ondernemingsraad.
• Strategisch advies over (strategische) positionering in de handhavingketen VROM Inspectie (Management team) in fase van samenvoeging van drie inspecties over externe positionering en aanpassing interne processen. Onderzoek onder stakeholders, procesmatige begeleiding cultuuromslag en strategie wijziging.
• Verandermanagement bij Waterschap met grote politieke en financiële consequenties. Herziening projectorganisatie en aanpak. Strategische en tactische advisering Bestuur en hoger Management inzake visie en strategie ontwikkeling met betrekking tot geografische informatie en e-government ontwikkeling. E-government traject is opgestart (voorloperfunctie).
• Organisatieadvies Facilitair Bedrijf midden grote gemeente op aspecten bedrijfsvoering, procesinrichting, organisatie en besturing.


Voorgaande werkgevers

Periode 1985-1992
Werkgever Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde.
Functie Secretaris Sociaal Economische Belangenbehartiging.
Werkzaamheden Secretariaat Bestuur, 3500 tandartsen,macro budget 350 miljoen. Onderhandelen met Ziektekosten Verzekeraars, COTG, VWS: macrobudget, tariefsopbouw, vergoedingssysteem. Lid Cie Ziekenfondsraad. Achterbanprocedure/bestuurssecretariaat/ commissies/ werkgroepen. Specifiek: onderhandelingen en beleid inzake “tandheelkunde uit het ziekenfonds” dat behouden kon worden en opheffing Tandheelkundig Controle Instituut inclusief onderbrengen taken en personeel bij ziektekostenverzekeraars.


Periode 1969-1985
Werkgever Apotheek Amelink Amstelveen, VU Ziekenhuis , Provinciale Kruisorganisaties, Vaktijdschriften
Functie Werkzaam geweest als apothekersassistente en verpleegkundige intra- en extramuraal (VU-ziekenhuis, kraamzorg, wijkverpleging).
Vervolgens als trainer bij Kruisorganisaties: trainingen aan wijkverpleegkundigen/consultatie bureau artsen en kraamverzorgsters. Onderzoeker in de GGZ (beleidsadvies RIAGG mbt invoeren projectmatig werken, onderzoek naar werkdruk en suïcides RIAGG).
Journalist in de zorgsector (oa Tijdschrift voor Ziekenverpleging,
Welzijnsweekblad).
Ondermeer onderzoek verricht naar carrièrepatroon van vrouwelijke academici bij OCW (huidig VWS).Opleiding interimmanager

Diverse trainingen/ cursussen management, organisatie verandering en financieel beleid
Sociale wetenschappen UvA Amsterdam – Andragologie 1986
Psychotherapie opleiding – psychosociaal werker 1980
Verpleegkundige AZVU - 1975
Apothekersassistente - 1971


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bedrijfsvoering, financiele resultaten, personele zaken, organsatie omslag, crisismanagement, verandermanagement.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, engels, duits.

Overig

15 jaar ervaring op diverse niveaus

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: