Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

* Freelance
* Berenschot (1999 – 2004
Managing Consultant·
* ING Groep Hoofdkantoor (1997 – 1999) - Lijnmanager Information Management·
* Rabobank Hoofdkantoor (International) (1987 – 1997)- Business Consultant, (IT-) Project Manager, Transition Manager·

BELANGRIJKSTE OPDRACHTEN (1999 – 2004)·

Co-projectmanager invoering Peoplesoft en nieuwe werkprocessen HR Shared Service Center (ABNAMRO)
Als co-projectmanager samen met de overall projectmanager verantwoordelijk voor de invoering van Peoplesoft en nieuwe werkprocessen voor de personeelsadministratie en salarisverwerking van een grootschalig HR-Shared Service Center bij ABNAMRO. Het project had een miljoenen bud-get en 10 deelprojecten met in totaal ruim 100 projectmedewerkers en een doorlooptijd van ander-half jaar. Ik ben gestart met de inrichting van de projectorganisatie en het vaststellen van de taak-stelling van de deelprojecten en de stuur- en klankbordgroep. Vervolgens heb ik voor het gehele programma de project control en voortgangsbewaking ingeregeld en de quality assurance van de tussenresultaten georganiseerd. Vanuit dit ontwerp was ik eindverantwoordelijk voor de aansturing van een aantal deelprojecten tot en met oplevering. Heb hierbij minder zware deelprojectleiders gecoached om op een hoger plan van projectmanagement te komen. Tevens aandacht besteed aan de verankering van het project in deze complexe bankomgeving om voortgang te bespoedigen en draagvlak te creëren voor het eindresultaat (klankbordgroepen, ICT-toeleveranciers, HR-management en stuurgroep).

Projectmanager Optimaliseren Shared Service Center (GEMEENTE AMSTERDAM)
Als projectmanager verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van een nieuw bedieningsconcept (vraaggestuurd werken) en werkprocessen voor een juridisch Shared Service Center van de bestuursdienst (Gemeente Amsterdam). Mijn aanpak was multi-disciplinair en bestond uit a) het definiëren van de doelstellingen vanuit de klant b) het doorlichten van de huidige werkwijze en het kwantificeren van de tijdsbesteding van het SSC c) het herontwerpen van de bedrijfsprocessen, het projectenadministratie-systeem en vaststellen van de benodigde competenties van de medewerkers en d) het implementeren van de nieuwe processen in combinatie met het vernieuwde projecten-systeem, door middel van workshops en simulaties. Effecten van dit project voor de gemeente zijn: een betere klantbediening, meer grip op het werkaanbod, betere verdeling van de werklast over de medewerkers, meer inzicht in de beschikbare capaciteit, meer uitdagingen voor de medewerkers en aantoonbaar gestegen productiviteit en klanttevredenheid. Het project had een doorlooptijd van acht maanden en een omvang van 10 projectmedewerkers.·

Projectleiding invoering e-HRM (ERICSSON)
Op grond van een kwalitatieve analyse en een kwantitatieve benchmarking advies gegeven voor de herinrichting van de HR-kolom van een telecomleverancier (ERICSSON). De inzet van ICT is in een business case uitgewerkt en via een rendementsberekening financieel onderbouwd. Vervolgens als projectleider verantwoordelijk voor de aansturing van de implementatiepartner (vendor management). Door administratieve en registratieve uitvoeringstaken te centraliseren dankzij portal technologie (SAP) en e-HRM faciliteiten zijn efficiency-voordelen behaald. Door de front-office processen te herontwerpen is de HR-kolom een klantgerichte dienstverlener geworden.·

Audits en second opinions (o.a. KPN, RABO)
Als auditor diverse audits en second opinions uitgevoerd op omvangrijke en complexe haalbaarheidsonderzoeken, projecten en projectresultaten. Mijn aanpak is om een transparant audit proces te ontwerpen: ontwikkelen van een op maat gesneden audit-raamwerk van waaruit vervolgens documenten worden geanalyseerd en medewerkers geïnterviewd. Aandachtspunten zijn ondermeer de scherpte van de definities van het beoogde projectresultaat, de doorvertaling van de projectdoelstellingen naar de inrichting van de projectorganisatie, de work breakdown structure en de planning. De planning wordt getoetst en het vermogen van de projectorganisatie om tijdens het traject bij te sturen bij afwijkingen van de planning wordt beoordeeld. Tevens wordt ruime aandacht geschonken aan de manier en inhoud van de communicatie vanuit het project met de opdrachtgever en de interne communicatie binnen het projectteam.·

Compliance (YAMANOUCHI)Bij een producent en R&D organisatie in de farmaceutische industrie verantwoordelijk voor het optuigen en uitvoeren van een project om te voldoen aan de wetgeving van de overheid (FDA 21 CFR Part 11) en richtlijnen van de toezichthouders op het gebied van GMP, GLP en GCP Computer Systemen Validatie. Was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Standard Operating Procedures en Templates. Hiermee zijn vervolgens de computersystemen en de labapparatuur gevalideerd op een consistente en herhaalbare wijze. De resultaten zijn zorgvuldig gedocumenteerd. De systemen zijn nu rijp voor inspectie door de FDA en IGZ. De doorlooptijd van het maken van de SOPs en templates was een half jaar met circa 10 projectmedewerkers.Voor het valideren van de meest kritische systemen was een budget van 0,6 miljoen en een doorlooptijd van een jaar benodigd.·
Directievoering Implementatie bedrijfsbreed softwarepakket (NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU)Bij een zakelijke dienstverlener op het gebied van intellectueel eigendom namens de raad van bestuur de directie- en regievoering uitgevoerd bij de invoering van een kantoorbreed erp-softwarepakket. In de hoedanigheid van gedelegeerd opdrachtgever heb ik de regie gevoerd over de pakketleverancier, de implementatieconsultants, het interne projectteam en de stuurgroep. Aan de stuurgroep zijn de control functie, maar ook nadrukkelijk faciliterende verantwoordelijkheden toegekend. Via een project start up is ieders bijdrage aan het project geëxpliciteerd. Tijdens het project heb ik voortdurend de samenwerking tussen de verschillende partijen aangejaagd. Het krachtenveld is door mij continu gemanaged. Dit heeft geleid tot een tijdige en volledige oplevering van het systeem, inclusief een omvangrijke dataconversie. Via een geleidelijke en gecontroleerde invoering van het nieuwe systeem bij de afdelingen is het nieuwe systeem snel geaccepteerd. Het systeem heeft de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever gemaakt en de controle en termijnbewaking verbeterd. Het project had een doorlooptijd van een jaar, een budget van 2 miljoen en circa 15 projectmedewerkers.·

Projectmanager professionalisering projectmatig werken (RABO)
In het kader van een grootschalig vernieuwingstraject leiding gegeven aan het professionaliseren van een nieuwe ICT Beheerorganisatie. In nauw overleg met de interne klanten zijn de beheerpro-cessen beschreven, waarbij ITIL als uitgangspunt is gehanteerd. Voor de medewerkers zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zijn de mede-werkers empowered door workshops projectmatig werken, waarbij Prince2 als uitgangspunt is gehanteerd. Tevens zijn de samenwerkingsvaardigheden getrained, waarbij ook veel aandacht is gegeven aan de ‘zachte’ kanten, zoals klantgerichtheid en communicatieve vaardigheden.·

Coaching lijnmanagers / projectleiders op het gebied van projectmatig werken (UWV)
Diverse lijnmanagers gecoached en diverse managers als co-pilot ondersteund in hun hoedanig-heid van projectmanager bij systeemontwikkelings- en implementatietrajecten. Vanuit kennis en ervaring houvast gegeven door structuur te bieden. Inzicht gegeven in blokkades binnen de organi-satie en hoe hiermee om te gaan. Ondersteuning bij aansturing van en geven van feedback aan deelprojectleiders en projectmedewerkers. Tevens heb ik meerdere projectteams met een com-plexe opdracht en/of in een complexe omgeving begeleid om tot een hoger plan van projectmatig werken te komen.·

Projectmanager Change management / Implementatie nieuwe werkprocessen (ASZ/PINK ROCCADE)
Leiding gegeven aan diverse projecten ten behoeve van het inregelen van nieuwe werkprocessen. Aanpak is iedere keer maatwerk, afhankelijk van de organisatiecultuur en aanleiding, c.q. nood-zaak van de verandering. De aanpak varieert van hard interveniëren, via implementeren vanuit de lijn tot en met gemeenschappelijk transformeren. Voorbeelden: klantgericht adviseren en project-matig realiseren ten behoeve van een ict-dienstverlener; transformatie van een naar binnen gekeer-de ict-exploitatie afdeling naar een open communicatieve ondersteuner.·

Business Consultant Sourcingsvraagstukken (ABNAMRO)Opdrachtgevers geadviseerd bij sourcingsvraagstukken. Ondersteund bij de strategische besluit-vorming op basis van gedegen (risico-)analyse. Keuze ten aanzien van de ‘knip’ en het ontwerpen van een passend coördinatie-mechanisme. Opstellen van een model voor ketenregie en leveran-ciersmanagement.·

Projectmanager Aansluiting Front- en Backoffice / straight through processing (KPN)
Bij een internationale telecomprovider de processen van ‘lead to cash’ tussen het indirecte kanaal en de backoffice van de provider ingeregeld, inclusief het uitlijnen van de web-applicaties voor de communicatie tussen de distributeurs en de provider. Via workshops de betrokken partijen inzicht gegeven in de verwachtingen ten opzichte van elkaar. Vervolgens de processen op hoofdlijnen ontworpen en verankerd in de organisaties onder doorvoering van systeemaanpassingen. Resulta-ten: drastische verkorting van de doorlooptijd van het quote en order proces, minder fouten, beter overzicht in de status van een order bij alle betrokken partijen.·

Procesmanager Ondersteunen ondernemingsraad en bestuurder bij omvangrijke adviesaan-vragen (ABNAMRO/ERICSSON/SCHIPHOL)
Procesmanager van het behandelingstraject van omvangrijke en verreikende organisatiewijzigingen. Crux hierbij is om binnen de context van de WOR een goede dialoog op gang te brengen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Door het behandelingstraject in expliciete en inzichtelijke stappen op te knippen ontstaat er structuur en zicht op resultaat binnen een afgesproken termijn waarbij de belangen van beide partijen zijn gewaarborgd. Hierbij zijn expliciete afspraken gemaakt over de toetsingscriteria die de ondernemingsraad hanteert bij de behandeling van de adviesaanvragen. Als instrument worden hierbij een checklist en een overeengekomen tijdspad gehanteerd die zowel voor de bestuurder als de ondernemingsraad gelden. Resultaat is een snelle en adequate behandeling van de adviesaanvraag, waarin zowel recht wordt gedaan aan het ondernemingsbelang als aan het werknemersbelang.

ING BANK (1997 – 1999)Functie:· Lijnmanager (global head of information support) binnen Global Credit Risk Management-
Leiding gegeven aan een kleine afdeling-
Verantwoordelijk voor vertaling ‘global policies’ naar procesinrichting en ict-applicaties (limietbeheer en exposure berekeningen)
Belangrijkste project:· Pakketselectie country-, counterparty en market riskNamens de risk management unit betrokken geweest in een internationaal pakketselectieproject ten behoeve van een global credit risk management systeem en ontwerp van benodigde infrastructuur om geconsolideerd over alle vestigingen te kunnen rapporteren.

RABOBANK (1987 – 1997) · Diverse functies (informatie-analist, projectmanager, business consultant) ·
Aandachtsgebieden- Systeem- en procesimplementaties in zowel de front- als de backoffice in het kader van derivaten, equities en fixed income- Risk Management- Doorvertaling eisen DNB naar applicatie-architectuur (compliance)- Verantwoordelijk voor gegevensmanagement- Security beleid- Aansturing ontwerp en implementatie financiële rapportages (zowel intern als ten behoeve van externe regelgeving)Belangrijkste projecten:· IT-systemen voor international Treasury in financiële dienstverleningEindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van diverse IT-systemen, zowel voor het hoofdkantoor als ten behoeve van het internationale vestigingen netwerk van een grote bank. Activiteiten: identificeren van alle betrokken partijen; afspraken maken over rollen en ver-antwoordelijkheden; creëren draagvlak; vaststellen functionaliteit, definiëren projectresultaat en maken fasering; ontwikkelen en testen; inregelen security; aanpassen administratieve organisatie op nieuwe situatie; uitrollen en implementeren; beleggen beheer en onderhoud.·

Afstemmen Administratieve Organisatie en voldoen aan eisen externe toezichthouder- vervaardigen van bestuurlijke rapportages voor intern gebruik en voor externe regelgevers·

Projectmanager Feasibility studies / Pakketselectie en implementatieUitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe initiatieven vanuit de business. Aspecten die de aandacht krijgen zijn ondermeer: beoogd resultaat; business benefits; ICT-impactanalyse; con-sequenties voor de administratieve organisatie; gevolgen voor kwaliteit en kwantiteit van het per-soneel; aanpak voor de realisering; fasering en benodigd budget. Het beoordelen van offertes; het inregelen van supplier management. Resultaat is steeds een traject waarbij zowel de business als ICT hun inbreng hebben. Tevens wordt de implementatie aangestuurd vanuit een projectorganisa-tie waarin ICT en lijnmanagement samen verantwoordelijk zijn.·

Projectmanager Optimaliseren operationele administratieve processen
Ervaring in het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het verbeteren van sales processsen en het aansluiten van front- en backoffices in diverse bedrijfstakken. Aandacht voor het met elkaar in lijn brengen van processen, systemen en mensen. Scope varieert van ontwerp, doorlichting tot en met change management. Resultaten zijn verbeterde (efficiëntere en effectievere) en implementeerbare processen.·

Informatiebeleid en informatieplanning
Doorvertaling van (nieuw) organisatiebeleid naar informatiebeleid en procesinrichting. Balans zoeken tussen standaardisatie en doorbouwen op de bestaande applicaties en infrastructuur en voldoen aan de business eisen.·

Opleiding interimmanager

Berenschot

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Proces implementatie
Project management
Systeem implementatie

 beschikbaar?

Interim managers zoeken: