Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring op interimbasis:

2007-2008 oktober t/m wk 23 ’08 (juni) zorgmanager HVZ (A-helpenden en Alpha) bij een Thuiszorgorganisatie in midden Nederland.

September ’07 t/m maart ’08 trainer / begeleider van een team t.a.v. de
communicatie en samenwerking.

2007 juli t/m oktober zorgteammanager over 2 teams wijkverpleegkundigen in een thuiszorgorganisatie in de Randstad

Vanaf 2007 coachingstrajecten t.b.v. medewerkers die vast dreigen te lopen en trainingstrajecten (m.n. gericht op communicatie en samenwerking) t.b.v. teams.

2006 september t/m november teamleider verpleeghuis
analyse en plan van aanpak maken voor verpleeghuisafdeling (16 FTE), naast het operationeel aansturen van de afdeling.

2005-2006: sept 05 t/m juni 06 clustermanager voor dagactiviteiten- centra binnen een centrum voor verstandelijk gehandicapten in Noord-Holland.
Het betreft hier integraal management voor 2 teams (17 FTE) met speciale aandacht voor een ophanden zijnde verhuizing, uitvoering geven aan methodisch werken en efficiëntieverbetering door cliëntvolgend te gaan werken.

2004-2005: september 04 t/m juni 05 locatiemanager van een dagactiviteiten-centrum binnen een centrum voor verstandelijk gehandicapten in de Randstad.
Het verzorgen van de dagelijkse leiding over dit centrum (circa 14 FTE) met aandacht voor een ophanden zijnde verhuizing.


2004: april t/m augustus teamleider van een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis in de Randstad. De opdracht was om leiding te geven aan een multicultureel team (circa 15 FTE) met communicatieproblemen, het opstarten van coaching van medewerkers en kwaliteitsverbetering van de zorg aan de cliënten

2000: juni t/m november clustermanager ouderenzorg en MCG cliënten binnen een instelling voor verstandelijk gehandicapten (integraal management)
Tijdens deze opdracht heb ik extra aandacht besteed aan het terugdringen van het hoge verzuim en aan de ondersteuning aan de teams (circa 25 FTE) die ernstig tekort was geschoten. Het ging hier om integraal management.

1998-2000: coördinator project Vriendendienst voor een thuiszorgorganisatie.
Doel van de opdracht was het werven, selecteren en koppelen van vrijwilligers aan (ex) psychiatrische cliënten, de deskundigheidsbevordering en de begeleiding van de vrijwilligers.
interim planner HVZ de (voor dezelfde Thuiszorgorganisatie) met als opdracht planning voor helpenden en het maken van een rapportage betreffende de doelmatigheid van de gevolgde planmethodiek (om de noodzaak van een geautomatiseerd systeem aan te tonen).
Trainer methodisch werken voor de organisatie, verzorgenden zijn getraind in de methodiek van het werken met een zorgdossier.

1994: coördinator voor de dagklinische afdeling van een ziekenhuis.
De taken bestonden voornamelijk uit het coördineren van de werkzaamheden van de creatieve , drama en ergotherapeuten (7 medewerkers), het verzorgen van de groepsgesprekken en het geven van sociale vaardigheidstrainingen. Speciale aandacht voor de onderlinge communicatie en de communicatie en aansluiting met de PAAZ afdeling van het ziekenhuis.

Werkzaamheden op vaste basis:

2000-2004: clustermanager in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in de Randstad.
Integraal management over 2 paviljoens met 11 teams (bijna 100 FTE). In deze functie was ik tevens lid van het MT en heb ik een project opgestart om de samenwerking tussen wonen en werken te versterken.

1995-1997: teamleider PAAZ in een algemeen ziekenhuis.
Mijn taken gedurende deze periode was om samen met het hoofd
behandeling het zorgbeleid te ontwikkelen en het speerpunt lag bij het optimaliseren van de samenwerking en communicatie tussen de verpleegkundigen (circa 18 FTE) en de therapeuten. Het betrof hier integraal management.

1984-1994: manager over twee beschermende woonvormen. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de woningen. Daarnaast heb ik in de laatste twee jaar als wnd. dir. zorg specifieke taken gehad op het ontwikkelen van de zorgverlening en de organisatie en de afstemming daarvan binnen de regio en heb ik bijgedragen in het tot stand komen van het fusieproces met de GGZ partners in de regio.

1978-1984: Als verpleegkundige op een gesloten opnameafdeling van een psychiatrisch
ziekenhuis. De laatste 3 jaar van deze periode was ik waarnemend paviljoenshoofd op een afdeling voor langdurende zorg waarin ik leiding gaf aan 2 teams.

Opleiding interimmanager

1968-1974 MAVO/HAVO

1975-1978 Psych. Verpleegkunde

1980-1984 HBO-inrichtingswerk

1992-1993 Basis Management

1993-1994 Midden Management

2006-2007 Post Bachelor leergang coaching en
begeleidingConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kernkwaliteiten zijn: scherpzinnig, onafhankelijk, beschouwend/analytisch en rust uitstralend.
Ik wordt door anderen gekwalificeerd als een stevig manager die helder communiceert. Daarnaast ben ik logisch van aard, bondig en leergierig en tracht ik altijd objectief te blijven.


Talenkennis interimmanager

nederlands, duits, engels

Overig

Als ervaren manager in de gezondheidszorg en als trainer op het gebied van diverse vaardigheden, stel ik de kennis en vaardigheden die werkers zich al hebben eigen gemaakt voorop, of dit nu in een team is of in een lesgroep. Daarnaast zoek ik allereerst naar aanvulling en verbreding binnen de groep om het functioneren van werkers te verbeteren.
Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is daarbinnen “hot item”. Ieder is zelf
verantwoordelijk voor wat hij/zij doet of leert: natuurlijk is een onderbouwing door kennis en/of structuur daarbij een belangrijk steunpunt.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: