Flex Manager

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur / manager of projectmanager

Directeur / manager of projectmanager

Werkervaring interimmanager

Februari 2001 - heden
Binnen een top 3 financieel concern reorganiseren en saneren van een operationele afdeling tot ca. 30 % van de oorspronkelijke omvang. Hiernaast chasseren van een aantal voorwaarde scheppende projecten.

Oktober 2000 – januari 2001
Begeleiden van het ontwikkelen van een ‘gedragen’ beleidsplan binnen een onderzoeksorganisatie. Uitda-ging was, dat voor het eerste systematisch werd nagedacht over het doel van betreffend onderzoek en de positionering ervan.


Oktober 2000 – december 2000
Begeleiden van het ontwikkelen van een ‘gedragen’ beleidsplan binnen een onderzoeksorganisatie. Uitdaging was, dat voor het eerste systematisch werd nagedacht over het doel van betreffend onderzoek en de positionering ervan.

Mei 2000 – september 2000
Als manager Risk bij een gezamenlijke dochter van de grote banken verantwoordelijk voor de afdeling (ca. 45 professionals) die de risico’s van het elektronisch betalingsverkeer preventief en repressief beheerst. Sleutelbegrippen: initiëren strategie voor de afdeling en het verbeteren van de motivatie van de medewerkers.

Maart 2000 – april 2000
Bij een van de grote uitzendorganisaties voor een bedrijfsbreed project opnieuw de resultaten en strategische doelen gesteld, het project geherstructureerd (o.a. organisatorisch) en gereactiveerd, inclusief het duiden van de risico’s en het voostellen van maatregelen om deze risico’s te beheersen en de financiële consequenties. Het resultaat bevond zich midden in een politiek krachtenveld.
Hierna overgedragen aan een functionaris uit de eigen organisatie om het project tot een goed einde te brengen.

December 1999 – mei 2000
Organisatieontwikkeling, gecombineerd met een pakketselectie, voor een agentschap van een ministerie. Succesfactor is het eerst aanpakken van organisatorische en personele aspecten, o.a. de plaats in de organisatie en haar missie en het bepalen en borgen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betreffende groep, en pas daarna het aanpakken van de procedurele en ICT aspecten.Een nevensucces was dat contracten met derden konden worden bijgesteld c.q. opgeheven

Maart 1999 – mei 2000
Bij een ministerie een strategisch implementatieproject weer vlot getrokken. De succesfactoren waren: het stellen van nieuwe realistische en haalbare doelen voor het project en de ontvangende organisatie en het weer openen van de communicatiekanalen, de verantwoordelijkheid daar leggen waar deze hoort en ten-slotte: sturen op resultaten in plaats van op de procedures.

Maart 1999 – december 1999
Projectleider fysieke beveiliging bij grote organisatie met een aantal bancaire werkmaatschappijen en een projectontwikkelings werkmaatschappij. Deze organisatie is verspreid over een groot aantal locaties met eigen kenmerken. In het kader van deze opdracht heb ik het concernbeleid ten aanzien van de fysieke beveiliging ontwikkeld en het benodigde draagvlak in de organisatie hiervoor gevonden. Vervolgens heb ik dit beleid in de vorm van procedurele en bouwkundige maatregelen geïmplementeerd.

Februari 1998 – maart 1999
Informatiemanager bij een projectontwikkelaar. Hierbij verantwoordelijk voor de personele, organisatori-sche, financiële en inhoudelijke aspecten. Opdracht bestaat uit het leiden van de centrale en decentrale medewerkers, op korte termijn de informatievoorziening stroomlijnen en het ontwikkelen van de informa-tiestrategie. Dit beleid is noodzakelijk zowel voor de backoffice alsook voor de “toonbank” richting de ver-schillende klanten en andere commerciële relaties. Hiernaast het integrale informatiebeveiligingsbeleid mede geïnitieerd en vorm gegeven. Door het snel (doen) adapteren van nieuwe (3D- en auto-cad)technieken de verkoopstrategie een nieuwe impuls meegegeven.In hert kader van de bedrijfsstrategie de internet toepassingen een beheerste impuls gegeven.

Oktober 1997 – februari 1998
Plaatsvervangend projectmanager bij een van de grote banken. Project behelst vervanging / renovatie van de spaarsystemen. Geschatte projectduur en kosten: 5 jaar en ¦ 150 miljoen. Belangrijkste taken zijn het beheersen van de verschillende deelprojecten en het mede ontwikkelen van een strategie voor het project.

November 1996 – oktober 1997
Implementatie manager voor een cruciaal primair systeem bij een instelling van de rijksoverheid bestaande uit 4 directies, het centrale ministerie en ca. 80 vestigingen in het land. Hiertoe het volledige implementatieplan opgezet, inclusief de organisatorische en financiële aspecten, en door alle betrokkenen laten accor-deren zodanig dat het plan ook echt gedragen wordt. Hiernaast de organisatiewijzigingen opgestart en be-legd in de organisatie en de gegevensschoning, met name logisch, en conversie opgestart van de bestaande gegevensverzamelingen.

April 1996 – november 1996
Project / product / accountmanagement bij een systeemhuis voor de gemeentelijke markt, t.b.v. de WOZ-applicatie. Het betrof hier een uiterst tijdkritisch project waarbij de belangen zowel voor het systeemhuis alsook voor de gemeenten bijzonder groot waren. Nieuwe technologie voor zowel het systeemhuis alsook de gemeenten. Belangrijkste uitdaging was om alle spelers, medewerkers, gemeenten en management gemotiveerd te houden en het geloof in het product overeind te houden. Gezien de aard van het project opereerde ik met ruime bevoegdheden.

Maart 1995 - maart 1996
Lijnchef bij een hardwareleverancier / systeemintegrator. Als manager verantwoordelijk voor het leveren van service en nieuwe projecten aan een van de drie grote banken. Het betrof met name middleware, opera-tingsystemen en ATM programmatuur. Hiernaast verantwoordelijk voor de juiste werking van de geleverde en te leveren hardware. Belangrijkste uitdaging was om de technologische afdeling een klantgerichte hou-ding mee te geven.

Februari 1994 – december 1994
Projectmanager bij een van de grote gemeenten voor een sociale dienst systeem. Hier heb ik een vastgelo-pen project weer op gang worden gebracht. Het project was zowel organisatorisch alsook technologisch vast gelopen. Het project fungeerde als een grote afdeling binnen de organisatie met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

September 1992 – augustus 1993
Project / product / accountmanagement bij een systeemhuis voor de gemeentelijke markt, t.b.v. het nieuw ontwikkelde belastingenpakket. Het project was te vroeg uitgeleverd aan een 30-tal klanten. De opdracht behelsde het op een acceptabel niveau brengen van de klanttevredenheid en in tussentijd het systeem op een voldoende niveau te brengen zodat de uitleveringen weer konden starten. Taken hiernaast waren o.a.: reorganiseren en revitaliseren van de projectorganisatie, het opzetten van een voldoende en goede techni-sche- en gebruikersdocumentatie, het opzetten van een conversiesystematiek en –systeem.
Hiernaast heb ik een meer professionele werkwijze in de organisatie geïntroduceerd.

September 1991 – september 1992
Manager automatisering. bij het Energiebedrijf in een grote havenstad. Integraal verantwoordelijk voor de gehele ICT- en telecomfunctie binnen de organisatie.In deze functie heb ik de organisatie omgevormd van een in zichzelf gekeerde technisch gerichte groep naar een klantgerichte organisatie die de toekomst in kon.De bedrijfsvoering doelmatiger gemaakt en de kosten intern en extern omlaag gebracht. Tevens de verhuizing van het rekencentrum begeleid. Hiernaast het ICT-beleid ontwikkeld.

December 1990 – augustus 1991
Projectmanager van een Hypothekenproject in een tijd van de grote bankenfusies. In deze functie grote opleveringen uitgevoerd en ondertussen de continuïteit van het project gewaarborgd ondanks de interne concurrentie van de fusiepartner. Het project betrof de reorganisatie van de gehele Hypotheken organisatie en het ontwikkelen van een compleet nieuwe werkwijze en het daarbij behorende instrumentarium.

1987 – december 1990
Opzetten van het bovengenoemde hypotheken project, kwaliteitscontrole, managementcoaching, hoofd projectbureau / plaatsvervangend projectmanager.

Februari 1988 – februari 1989
Hoofd giromaten, in deze functie verantwoordelijk voor het doen plaatsen van de eerste 500 giromaten. Hiertoe de samenwerking tussen de Postbank en PTT-P opgezet en uitgebouwd op dit specifieke punt, en middels een kleine projectorganisatie de verschillende spelers aangestuurd.

1987 – heden, naast andere opdrachten
Als adviseur verschillende opdrachten uitgevoerd, zoals:
* adviseur strategieontwikkeling researchinstelling.
* definitiestudie van onder andere:
- een effectensysteem
- een schadelijke stoffen-volgsysteem
- een hypothekensysteem
* ontwikkeling van een informatie- en organisatieplan bij een coördinerende instelling bij de haven van Rotterdam
* advisering bij het opstellen van informatiebeleid binnen een bancaire instelling
* coördinatie bij de selectie van diverse (grote) geautomatiseerde systemen
* projectadvisering bij veelzijdige projecten bij:
- banken
- industrie (multinationaal)
- scheepsreparatie
* doorlichting van:
- diverse automatiseringsafdelingen
- diverse automatiseringsprojecten
- organisatieadvies overheidsorganisatie naar aanleiding van de privatiseringsslag
* docent projectmatig werken, open cursussen en ‘in huis’

1985 - 1987
Systeemanalist en projectleider bij diverse software ontwikkelprojecten.

1982 - 1985
Systeemanalist / programmeur voor een multinationale onderneming. Verantwoordelijk voor de ICT van een 6-tal landenkantoren door Europa heen.

1976 - 1981
Docent op middelbare scholen


Opleiding interimmanager

- HBS-B
- Wiskunde en natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit van Leiden
- AMBI
- Management cursussen o.a.: Projectmanagement, leiding geven, adviesvaardigheden, organisatieontwikkeling, financiën, rekencentrum, conflicthantering, onderhandelen, etc


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht
Besluitvaardig
Analytisch
Flexibel
Inspirerend
Rekening houdend met medewerkers

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Duits: redelijk

Overig

Specialismen
* Verandermanagement
* Informatiebeleid / -planning
* Projectmanagement
* Management coaching


 beschikbaar?

Interim managers zoeken: